ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง)
4 เม.ย. 2561
202
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง)

วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (les par de mon pere) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร รุ่นที่ 3 อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ยางพารา) (นายวินัย ทองพร้อม) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 28 คน โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ พบปะเกษตรกร ในวันแรกของการอบรม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image