ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์)
4 เม.ย. 2561
263
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์)

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงประจำปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 3 รุ่น/อำเภอ เกษตรกรเข้ารับการอบรม รวม 170 คน อบรม ณ ศพก. อ.เขวาสินริทร์  อ.ชุมพลบุรี และ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ และครูบัญชีอาสา รวมทั้ง ขรก.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image