ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)
4 เม.ย. 2561
304
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ มอบหมายให้นายวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางจันทร์เพ็ญ  พวงเพ็ชร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมบูรณาการฝึกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์สุรินทร์  ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสนม

ในหัวข้อ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศาสตร์พระราชา  การแปรรูปสินค้าเกษตร ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดแคนน้อย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

MOAC Image
MOAC Image