ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดสุรินทร์)
4 เม.ย. 2561
316
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์จัดอบรมเกษตรกรร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงประจำปีงบประมาณ 2561

  วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมาย จนท.กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  กลุ่มสารสนเทศการเกษตร และ จนท.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงประจำปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 136 คน โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน, ประธาน ศพก. เกษตรกรต้นแบบ ครูบัญชีอาสา และ ขรก.หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรตามหลักสูตรกลางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท และศูนย์ ศพก. อ.สนม จังหวัดสุรินทร์

  นอกจากนี้ ได้มีหน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเอกสารต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม อาทิ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ สนง.ประมงจังหวัดสุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image