ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดสุรินทร์) 29-30 มีนาคม 2561
4 เม.ย. 2561
273
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดสุรินทร์) 29-30 มีนาคม 2561

จังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2561

 

  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ จำนวน 2 อำเภอ เกษตรกรเข้ารับการอบรม รวมจำนวน 109 คน โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์เกษตร และครูบัญชีอาสา รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/อำเภอ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.โนนนารายณ์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.จอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image