ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดอุดรธานี) 28 มีนาคม 2561
4 เม.ย. 2561
506
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดอุดรธานี) 28 มีนาคม 2561

วันที่  28  มีนาคม  2561  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ " 5 ประสานสืบสาน ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ประจำปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่  28-29 มีนาคม พ.ศ. 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายสุทธิดล วงษ์จันฬา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image