ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดอุดรธานี) 29 มีนาคม 2561
4 เม.ย. 2561
541
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (จังหวัดอุดรธานี) 29 มีนาคม 2561

วันที่  29 มีนาคม  2561  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ " 5 ประสานสืบสาน ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ประจำปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่  29 - 30  มีนาคม พ.ศ. 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายสมนึก  ทองนาค  เกษตรอำเภอบ้านผือ  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image