ตกลง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนฯ 12
10 เม.ย. 2561
889
0
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนฯ 12

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนฯ 12 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนชาติ และกำหนดรูปแแบและวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และระดมความเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561 ทั้งระดับนโยบายและการทำงานเชิงพื้นที่ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลในเชิงประจักษ์ในการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนด้วย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image