ตกลง
การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2562
18 เม.ย. 2562
91
0
การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบและเศรษฐกิจฐานราก
การประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมกับรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 09.30 น เพื่อการขับเคลื่อนงานการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารการจัดการวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรเชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร สนับสนุนองค์ความรู้ และการแปรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรอย่างง่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชน

MOAC Image
MOAC Image