ตกลง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคเหนือ)
18 เม.ย. 2562
89
0
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคเหนือ)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image