ตกลง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคกลาง)
18 เม.ย. 2562
130
0
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา” (ภาคกลาง)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image