ผลงานการประกวด "ฟื้นฟูดินทรายสู่การผลิตพืชอินทรีย์" เด็กหญิงธรรมรส ผ่องพันธ์
30 มิ.ย. 2564
4,169
0

ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day) ระดับเยาวชน รางวัลชนะเลิศอันดับ ได้แก่ เด็กหญิงธรรมรส ผ่องพันธ์ ผลงานการประกวด "ฟื้นฟูดินทรายสู่การผลิตพืชอินทรีย์" ขอบคุณที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ตกลง