ตกลง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา
11 ม.ค. 2562
504
651
เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา