การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา
11 ม.ค. 2562
726
860
เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยปราชญ์ ตามศาสตร์พระราชา
ตกลง