นโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
27 มิ.ย. 2557
402
158
ตกลง