รูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
10 พ.ย. 2559
25,414
0
รูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
รูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

      เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นทางเลือกหนึ่งในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย โดยรูปแบบและวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน จะขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่และการตัดสินใจเลือกของเกษตรกร ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน ภูมินิเวศ ฐานความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์การทำการเกษตรที่สั่งสมของเกษตรกร และฐานทางสังคม ที่สนับสนุนเกษตรกร มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย 5 รูปแบบหลักๆ ที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ดังนี้

1. เกษตรทฤษฎีใหม่

2. วนเกษตร

3. เกษตรผสมผสาน

4. เกษตรอินทรีย์

5. เกษตรธรรมชาติ

ตกลง