ทฤษฎีใหม่
10 พ.ย. 2559
7,551
0
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่

      เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหารที่พอเพียงและสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดการถพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอก

      การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จะเน้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ทำกินน้อย มีแหล่งน้ำในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร มีพื้นที่ทำนาข้าวซึ่งเป็นอาหารหลัก มีผลผลิตพืชผักสวนครัว ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคภายในครัวเรือน มีการทำกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย เกษตรกรใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ เกษตรกรมีการสร้างรายได้ โดยนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปขายเป็นรายได้ให้แก่ครัวเรือน บางส่วนแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้าน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางสังคมให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ตกลง