วนเกษตร
10 พ.ย. 2559
9,383
0
วนเกษตร
วนเกษตร

      วนเกษตร เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะต้องมีความสอดคล้องเกื้อกูลกับระบบนิเวศป่าไม้ในท้องถิ่น

      วนเกษตรเป็นรูปแบบที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เกิดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตพืชและสัตว์ เน้นการมีกินมีใช้ภายในครัวเรือน มีการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำรงชีวิตที่ผสมผสาน กลมกลืนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกพืชพรรณสมุนไพรชนิดต่างๆ ก่อให้เกิดอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งของใช้สอย มีการสร้างสวัสดิการให้แก่ชีวิตในระยะยาวโดยการปลูกป่า

      ซึ่งจะได้มีไม้ไว้ใช้ก่อสร้างหรือตัดไปขายเพื่อเป็นรายได้ที่ไม่ต้องลงทุนมาก มีการางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผลผลิตทาง การเกษตรเพิ่มขึ้น ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์พืช สัตว์น้ำ ที่ดำรงอยู่ได้ในระบบนิเวศที่มีความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ

ตกลง