เกษตรอินทรีย์
10 พ.ย. 2559
6,777
0
เกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์

       เกษตรอินทรีย์ เป็นรูปแบบการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการทำเกษตรอินทรีย์จะนำเศษซากพืช ซากสัตว์ พืชตระกูลถั่ว และซากเหลือทิ้งต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงดิน โดยผสมผสานกับการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี คือ ให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติช่วยในการควบคุมและทำลายศัตรูพืช เกษตรกรเกิดความตระหนักต่อสุขภาพที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร

      การทำเกษตรอินทรีย์ ใช้หลักการอยู่ร่วมกันและพึ่งพาธรรมชาติ ทั้งในดินและบนพื้นดินของมนุษย์และธรรมชาติ ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารพืช อินทรียวัตถุและสิ่งมีชีวิตในดิน ทั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการใช้วัสดุภายในพื้นที่การเกษตรของตน หรือภายในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและการป้องกันศัตรูพืช ตัดปัญหาการขาดแคลนสารเคมี และยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีเพื่อทำการผลิต ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดจากสารเคมี การปนเปื้อนสารพิษในน้ำ รวมทั้ง ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ให้ผลผลิตที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้แก่เกษตรกรนอกเหนือจากเกษตรกรจะผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ส่วนที่มีเหลือขายยังเป็นรายได้สู่ครัวเรือนได้

      นอกจากนี้ ยังเน้นความสำคัญของการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระบบ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน

ตกลง