สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
7 เม.ย. 2564
44
11
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

1. ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณภาคเกษตร 2.3 ล้านล้านเยน ลดลง 5,900 ล้านเยนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (27 มีนาคม 2564)
2. ผลสำรวจโดยกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นพบ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายข้าวปีการผลิต 2563 (29 มีนาคม 2564)
3. NARO เลือก 31 พื้นที่สำหรับทดลองใช้เทคโนโลยี Smart Agriculture ในปีงบประมาณ 2564 (31 มีนาคม 2564)
4. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น รายงานผลการศึกษาขั้นต้นการทดลองใช้จริง Smart Agriculture พบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นอุปสรรค (31 มีนาคม 2564)
5. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่สถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (31 มีนาคม 2564)
6. ญี่ปุ่นตรวจพบโรคอหิวาต์สุกรกรณีที่ 63 ในจังหวัด Nara (1 เมษายน 2564)
7. ญี่ปุ่นปรับลดภาษีนำเข้าและขยายโควตาภายใต้ข้อตกลงทางการค้าสำหรับรอบปีใหม่ (1 เมษายน 2564)
8. กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ฉบับแก้ไขเริ่มมีผลบังคับใช้บางส่วน (1 เมษายน 2564)
9. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรฯ ของญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2 เมษายน 2564)
10. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ประกาศ “แหล่งผลิตเพื่อการส่งออก” ชุดที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มเติม (2 เมษายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

ตกลง