สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2564
17 เม.ย. 2564
38
19
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2564

1. COVID-19 ยังคงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวมากกว่าความต้องการ ราคาซื้อขายมีแนวโน้มลดลง (6 เมษายน 2564)
2. ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (7 เมษายน 2564)
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลดลงต่ำสุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา (7 เมษายน 2564)
4. ในปีงบประมาณ 2563 ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 6 (8 เมษายน 2564) 
5. รมว. เกษตรฯ ญี่ปุ่น ชี้แจงคณะกรรมาธิการเกษตร ระบุ Plant-based Meat จะไม่กลายเป็นคู่แข่งกับเนื้อสัตว์ในทันที (8 เมษายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง