สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2564
2 เม.ย. 2564
34
41
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2564

1. การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ร้อยละ 13 ของผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 20 – 29 ปี รับประทานผลไม้เพิ่มขึ้น (24 มีนาคม 2564)
2. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น จัดทำสรุปแนวคิด Digital Transformation ด้านการเกษตร (26 มีนาคม 2564) 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง