เวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี..มีสุข: ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?
7 พ.ค. 2564
22
25
เวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี..มีสุข:
เวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี..มีสุข: ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center: WorldVeg) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี...มีสุข: ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร? Should Thailand have a National Vegetable Policy" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านระบบ Zoom
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSftg.../viewform
ตกลง