สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2564
3 พ.ค. 2564
44
14
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2564

1. รัฐบาลญี่ปุ่นจัดการประชุมพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาภาพพจน์ด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรสืบเนื่องจากการปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีผ่านการบำบัดลงสู่ทะเล (17 เมษายน 2564)
2. ผลสำรวจชี้ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้ออาหารเก็บไว้ในครัวเรือนและประกอบอาหารที่บ้านเพิ่มขึ้น (18 เมษายน 2564)
3. ญี่ปุ่นตรวจพบโรคอหิวาต์สุกร (CSF) กรณีที่ 66 – 67 ในจังหวัด Tochigi (18 เมษายน 2564)
4. ญี่ปุ่นยกเลิกการกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายภายหลังตรวจพบโรค HPAI กรณีสุดท้ายในจังหวัด Chiba (21 เมษายน 2564)
5. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น จะทบทวนแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในปศุสัตว์ (23 เมษายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ตกลง