สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2564
5 พ.ค. 2564
33
32
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2564

1. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือ (24 เมษายน 2564)
2. COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผักที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ผักแช่แข็ง และผักหั่นสำเร็จพร้อมปรุงอาหารเพิ่มขึ้น (25 เมษายน 2564)
3. ปริมาณการสูญเสียอาหารของญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2561 ลดลงต่ำสุดนับแต่มีการประมาณการ (27 เมษายน 2564)
4. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียว (27 เมษายน 2564)
5. ผลสำรวจสำมะโนการเกษตรพบว่าจำนวนประชากรภาคเกษตรของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 1.6 ล้านราย (28 เมษายน 2564)
6. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่สถิติการนำเข้าสินค้าเกษตรประจำเดือนมีนาคม 2564 (29 เมษายน 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ตกลง