ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 254/2561 และ 255/2561
9 เม.ย. 2561
185
490
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  254/2561 และ 255/2561
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 254/2561 และ 255/2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 254/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ และ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 255/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ