ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
10 เม.ย. 2562
133
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณากำหนดปฏิทินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี