ตกลง
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอสำโรง
17 พ.ค. 2562
57
0
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอสำโรง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายไพสิทธิ์ พละสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยได้บรรยายให้ความรู้ในสถานีที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศพก. เครือข่าย บ้านโนนสวรรค์ ม.12 ต.สำโรง จ.อุบลราชธานี โดยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอสำโรง เป็นประธานในพิธี