ตกลง
ภาพกิจกรรม
ACTIVITIES GALLERY
วันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2562เวลา09.00น.พันตำรวจโท
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา (ผอ.สตร.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้เเทนจากกระทรวงต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล
วันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2562ช่วงเช้านายเฉลิมพร
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเช้า นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุป “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนข้าวโพดหลังฤดูทำนา” พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ และนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ โดยมี นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา (ผอ.สตร.) คกก./ผช.เลขา นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม (ผอ.สพบ.) คกก./ผช.เลขา นางละออ ขันธรักษ์ (ผอ.สตน.) กรรมการและเลขานุการ อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม กษจ.อุบลราชธานี ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการดังกล่าว ณ. บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด ต.สำโรง อ.สำโรง และ ต.แสนสุข อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี