ตกลง
ภาพกิจกรรม
Activity
วันศุกร์ที่28มิถุนายน2562เวลา13.30น.นายอนันต์
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร อาทิ นายสุรจิตต์ อินทรชิต (รองฯ ปลัด กษ.) นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน (รองฯ ปลัด กษ.) รวมถึงนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ (ที่ปรึกษาฯ ปลัด กษ.) และรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องทุกกรม พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา (ผอ.สตร.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอภัย สุทธิสังข์ (หน.ผต.กษ) อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ. ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกรมการข้าว กรมการข้าว
วันอังคารที่25มิถุนายน2562เวลา10.00น.นายเฉลิมพร
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” พร้อมด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ และนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ โดยมี นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา (ผอ.สตร.) คกก./ผช.เลขา นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม (ผอ.สพบ.) คกก./ผช.เลขา นางละออ ขันธรักษ์ (ผอ.สตน.) กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดของสุราษฏร์ธานี
วันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2562เวลา09.00น.พันตำรวจโท
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา (ผอ.สตร.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้เเทนจากกระทรวงต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 ทำเนียบรัฐบาล