ตกลง
ผู้ชนะเลิศ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (136 คะแนน)
24 ก.พ. 2560
498
0
ผู้ชนะเลิศพันจ่าเอกประเสริฐ
ผู้ชนะเลิศ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (136 คะแนน)

ชื่อ : พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย

หน่วยงาน : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการระดับสูง)

ดำรงตำแหน่ง : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

การศึกษา
- ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาตรี : เกษตรศาสตรบัณฑิต (การบริหารจัดการพืช) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี : ศิลปศาตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 2629 9037
โทรสาร : 0 2281 8293
E-mail : prsert_ma@opsmoac.go.th