ตกลง
CoP 2560 - การเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรดิจิทัล
27 ก.ค. 2560
292
176
CoP 2560 - การเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรดิจิทัล
CoP 2560 - การเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรดิจิทัล

โครงการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ประจำปี พ.ศ. 2560

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรดิจิทัล 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135

 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ย่อย คือ 

1) นโยบายพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

    - Thailand 4.0 

    - Digital Economic 

    - แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

2) ระบบเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture) 

3) แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคเกษตร 4.0 

    - แนวโน้มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการแอปพลิเคชันภาครัฐ 

    - การแบ่งปันและใช้ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย 

    - ระบบรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวบุคคล 

    - Web conference, File Sharing

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนโยบายพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญในการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 และสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดการสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

MOAC Image
MOAC Image