ตกลง
การเบิกจ่ายค่าทางด่วนพิเศษ
26 ก.ค. 2559
333
1,042

     จากการประชุม Cop เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง/ศูนย์ สป.กษ.    

     มีคำถาม การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ กรณีการเดินทางไปราชการ จะต้องเบิกจ่ายลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 หรือค่าใช้สอย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 เพื่อความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

     ผู้ตรวจสอบภายในยังไม่สามารถตอบคำถามผู้เข้าร่วมประชุมได้ในขณะนั้น ต้องนำคำถามกลับไปหารือหน่วยงานเจ้าของระเบียบ โดยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน จะต้องไปศึกษาระเบียบเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนัก/กอง สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง