ตกลง
CoP1/2559 : แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding
16 ก.พ. 2560
257
1,604
CoP1/2559 : แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding
CoP1/2559 : แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP ครั้งที่ 1/2559

สำนักตรวจสอบภายใน

เรื่อง แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วันที่ 24 มีนาคม 2559 (14.00 น.)

MOAC Image