ตกลง
สมรรถนะ(competency)
16 ก.พ. 2560
298
0

คำจำกัดความ และรายละเอียดสมรรภนะ

     "การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความชำนาญในงานอาชีพ ความร่วมแรงร่วมใจ การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การพัฒนาศักยภาพคน การสั่งการตามอำนาจ การสืบเสาะหาข้อมูลจริยธรรม ความเข้าใจข้อแตกต่าง ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ความเข้าใจผู้อื่นการดำเนินการเชิงรุก ความถูกต้องของงาน ความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่นผ่อนปรน สภาวะผู้นำ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ สุนทรียภาพทางศิลปะ"

     คำจำกัดความ และรายละเอียดสมรรภนะ(เฉพาะผู้บริหารระดับสูง) วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การให้อำนาจแก่ผู้อื่น รายละเอียด