ตกลง
2558 องค์ความรู้ที่ 1-3 สำนักการเกษตรต่างประเทศ
30 ก.ย. 2558
288
5,614

ความรู้ตามแผน KM สกต. ปี 2558

1. การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (Memorandum of Understanding: MOU)

2. การประชุมความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

3. การดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ