ตกลง
2557 องค์ความรู้ที่ 1-3 สำนักการเกษตรต่างประเทศ
3 พ.ย. 2557
202
0

องค์ความรู้ที่นำมาจัดการความรู้ ได้แก่

1.กระบวนงานจัดทำร่างMOU ความร่วมมือด้านเกษตรกับต่างประเทศ

2.กระบวนงานเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านเกษตรกับต่างประเทศ

3.กระบวนงานประสานงานเพื่อดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ