ตกลง
COP-2561 เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ
5 ก.ค. 2561
247
393
COP-2561 เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ
COP-2561 เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ

เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. 

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 137

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้แนวคิดภาพรวมระบบของ Portal for ArcGIS และการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน
 2. ศึกษาการออกแบบ Web Map และเผยแพร่ Web Application ด้วย Web App Builder for ArcGIS
 3. เรียนรู้การสร้างโครงการของ ArcGIS Pro การกำหนดขั้นตอนการทำงาน การสร้าง และแสดงข้อมูลแผนที่แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
 4. เรียนรู้กระบวนการ และการวิเคราะห์ข้อมูล ทางภูมิสารสนเทศ ด้วย ArcGIS Pro
 5. เรียนรู้การออกบแบบ การแสดงผล และการเผยแพร่ผลผการวิเคราะห์แบบอินเตอร์แอคทีพด้วย Insights For ArcGIS
 6. ศึกษาทำความเข้าใจการทำงานของระบบ Mobile Ready To Use Application By ArcGIS
 7. ศึกษาการนำเข้า และแก้ไขข้อมูลด้วย Collector For ArcGIS
 8. ศึกษาการสำรวจข้อมูลด้วย Survey123 For ArcGIS 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Portal For ArcGIS สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลตามที่องค์กรต้องการ
 2. สามารถบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่หรือข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลางขององค์กร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 3. สามารถทำแผนที่ นำเข้าข้อมูล ใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย ArcGIS Pro
 4. สามารถแสดงภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหลายแหล่ง แสดงอยู่ในรูปแบบแผนที่ ตาราง แผนภูมิ และอื่นๆ ด้วย Insights For ArcGIS 
 5. มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานซอฟต์แวร์ในส่วนของ Mobile Ready To Use Application By ArcGIS

 

 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image