ตกลง
COP-2561 เทคโนโลยี Active Directory
20 มิ.ย. 2561
265
196
COP-2561 เทคโนโลยี Active Directory
COP-2561 เทคโนโลยี Active Directory

เทคโนโลยี Active Directory ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 137

วัตถุประสงค์

  1. เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี ภาพรวมโครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยี Active Directory 
  2. เรียนรู้การติดตั้งและตั้งค่า Active Directory Domain Services
  3. เรียนรู้การบริหารจัดการ Active Directory Domain Services

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการทำงานและโครงสร้างของเทคโนโลยี Active Directory 
  2. สามารถติดตั้งและตั้งค่า Active Directory Domain Services ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามลักษณะโครงสร้างขององค์กร
  3. สามารถบริหารจัดการ Active Directory Domain Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพ