ตกลง
CoP-2561 เทคโนโลยีเครือข่ายเสมือน
20 มิ.ย. 2561
216
111
CoP-2561 เทคโนโลยีเครือข่ายเสมือน
CoP-2561 เทคโนโลยีเครือข่ายเสมือน

เทคโนโลยีเครือข่ายเสมือน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 137

 

วัตถุประสงค์

  1. เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี ภาพรวมโครงสร้างการทำงานของเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและเครือข่ายเสมือน
  2. เรียนรู้การตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน
  3. เรียนรู้การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและเครือข่ายเสมือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและเครือข่ายเสมือน สามารถนำความรู้ที่ได้มาออกแบบและวิเคราะห์ระบบในเบื้องต้นได้
  2. สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามลักษณะการใช้งานภายในองค์กร
  3. สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและเครือข่ายเสมือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MOAC Image