ตกลง
การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ กปพ. (COP)
31 ก.ค. 2561
217
210
การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561