ตกลง
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (CoP) และการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School ของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561
14 ส.ค. 2561
211
0
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (CoP) และการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School ของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561

 

 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image