ตกลง
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชน แห่งการเรียนรู้ (Communty of Practice CoP) เรื่อง ทิศทางการพัฒนา การเกษตรกรรมยั่งยืนและบทบาทของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน"
22 ก.พ. 2561
378
0
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชน แห่งการเรียนรู้ (Communty of Practice CoP) เรื่อง ทิศทางการพัฒนา การเกษตรกรรมยั่งยืนและบทบาทของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้

(Communty of Practice CoP) เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนและบทบาทของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน"

ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการ ผู้นำเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้าน วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ

และระดมความเห็นทบทวนทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทาง

การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image