ตกลง
km1/62 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง
30 ก.ค. 2562
148
0

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ CoP

26 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบภายใน

องค์ความรู้ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง

สรุปสาระสำคัญ/Powerpoint

ภาพกิจกรรม