ตกลง
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ก.ย. 2562
84
0
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเเละรับเรื่องร้องเรียน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาพการจัดบอร์ดกิจกรรม
ภาพการจัดบอร์ดกิจกรรม