ตกลง
ประชุมคณะกรรมการ KM สป.กษ. ครั้งที่ 2/2557
19 ธ.ค. 2557
422
0

ด้วยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. (นายอภัย สุทธิสังข์) กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 135) จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย