ตกลง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้
11 มี.ค. 2563
91
77
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.กษ. ครั้งที่2/2563