ตกลง
แบบติดตามผล รอบ 6 เดือน
21 มี.ค. 2561
303
129
แบบติดตามผล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561
แบบติดตามผล รอบ 6 เดือน
แบบติดตามผล รอบ 6 เดือน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ระดับ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบ 6 เดือน (5เมษายน 2561) และรอบ 12 เดือน (ภายใน 30 กันยายน 2561) ส่งสถาบันเกษตราธิการนั้น ดังนั้นเพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ระดับสำนักกองประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) เสร็จทันตามเวลา สถาบันเกษตราธิการจึงขอให้หน่วยงานของท่านรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งสถาบันเกษตราธิการ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมาายน 2561 ทั้งนี้ขอได้โปรดส่งไฟล์ผลการดำเนินงานทาง E-mail : ktki_hrd@opsmoac.go.th อีกทางด้วย