วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์
  vision
 • พันธกิจ
  Mission of Nongkhai Province
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  Authority

   

  ภารกิจ

   

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

   

   

   

   

   

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด      แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า  แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  และการจัดทำ งบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกำกับการบูรณาการและติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและ

   

  โครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

   

  1. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

  2.  กำกับ ดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  4. กำกับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  5. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   

ตกลง