จำนวนเกษตรที่ผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองคาย
8 ก.ย. 2564
91
77
ตกลง