ตกลง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
8 พ.ย. 2561
206
115

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี