ตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)
18 มิ.ย. 2562
108
59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2562